ឧបករណ៍រកប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ល្អជាងគេនៃពេលវេលាថ្មីនៅកន្លែងមួយ

Antares គឺជាវេទីកាដែលផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុនវិនិយោគនិងបណ្តាញ ផលិតផលឌីជីថលនិងក្រុមហ៊ុនករកើតថ្មីនៅលើទីផ្សារដោយប្រើគំរូប្រព័ន្ធបញ្ជូន។

កម្មវិធីវិនិយោគ

វេទិកាអន្តរជាតិ Antares មានឧបករណ៍ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ផ្សេងៗគ្នា ជាមួយនឹងកម្រិតទីផ្សារ ហានិភ័យ និងប្រាក់ចំណូលខុសៗគ្នា។ ដោយប្រើពួកវា អ្នកម្នាក់ៗអាចបង្កើនដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានច្រើនដងដោយមិនគិតពីទីតាំងរបស់អ្នក។
កម្មវិធីវិនិយោគ
Binar Profit Team
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 100 ដល់ 100 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ទីផ្សាររួមបញ្ចូលគ្នាដែលបឹងផ្អែកលើផែនការគោលពីរនឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 40%
ការទូទាត់
ទិន្នផលនៅលើកញ្ចប់វិនិយោគគឺរហូតដល់ 2% ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេល 200-400 ថ្ងៃ
កម្មវិធីវិនិយោគ
Union Profit Team
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 50 ដល់ 50 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ទីផ្សាររួមបញ្ចូលគ្នាដោយផ្អែកលើផែនការជំហានជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់រហូតដល់ 30%
ការទូទាត់
ទិន្នផលប្រចាំខែពី 22 ទៅ 57% រយៈពេល 1-6 ខែ
កម្មវិធីវិនិយោគ
Step Profit Team
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 50 ដល់ 20 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ម៉ាឃិធីងរួមបញ្ចូលគ្នាដែលពឹងផ្អែកលើផែនការជំហាននឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 30%
ការទូទាត់
ទិន្នផលនៅលើកញ្ចប់វិនិយោគគឺរហូតដល់ 1,5% សម្រាប់រយៈពេល 400 ថ្ងៃ
កម្មវិធីវិនិយោគ
Line Profit Team
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 50 ដល់ 50 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ម៉ាឃិធីងរួមបញ្ចូលគ្នាដែលពឹងផ្អែកលើផែនការទីផ្សារលីនេអ៊ែរនឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 30%
ការទូទាត់
ទិន្នផលនៅលើកញ្ចប់វិនិយោគគឺរហូតដល់ 1,8% សម្រាប់រយៈពេល 282-300 ថ្ងៃ
កម្មវិធីវិនិយោគ
Robot Profit Team
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 20 ដល់ 5 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ម៉ាឃិធីងរួមបញ្ចូលគ្នាដែលពឹងផ្អែកលើផែនការលីនេអ៊ែរនឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 8 បន្ទាត់
ការទូទាត់
ប្រាក់ចំណូលនៅលើអាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្រ្តៃយ៍គឺរហូតដល់ 40% ក្នុងមួយខែ
កម្មវិធីវិនិយោគ
Token Profit Team
បរិមាណអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីទិញ ATT
ពី 50 ដល់ 10 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ម៉ាឃិធីងរួមបញ្ចូលគ្នាដែលពឹងផ្អែកលើផែនការលីនេអ៊ែរនឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 7 បន្ទាត់ជ្រៅ
ការទូទាត់
អត្រាកំណើនប្រចាំថ្ងៃរបស់ ATT គឺរហូតដល់ 4% សម្រាប់រយៈពេល 574 ថ្ងៃ
កម្មវិធីវិនិយោគកំពុងដំណើរការ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ៖ 5 ខែកញ្ញា 2022
កម្មវិធីវិនិយោគកំពុងដំណើរការ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ៖ 3 ខែតុលា 2022
កម្មវិធីវិនិយោគកំពុងដំណើរការ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ៖ 7 ខែវិច្ឆិកា 2022
កម្មវិធីវិនិយោគកំពុងដំណើរការ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ៖ 5 ខែធ្នូ 2022

ផែនទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ
រហូតទៅដល់ឆ្នាំ 2023

យើងមានផែនការប្រកបដោយមហិច្ឆិតាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ និងផលិតផលជាច្រើន ក៏ដូចជាសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល ការណែនាំ និងការប្រៀនប្រដៅជាច្រើនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។
2022
ខែមីនា
4 ខែមីនា
បើកដំណើរកានៃ Antares 2.0
4 ខែមីនា
បើកដំណើរកានៃកម្មវិធី Binar Profit Team
9 ខែមីនា
បើកកម្មវិធីនៃការគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍ និងការបើកការិយាល័យ
14-16 ខែមីនា
ការប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយ Alex Richter ជាភាសាអេស្ប៉ាញ អង់គ្លេស និងបារាំង
21 ខែមីនា
បើកដំណើរការ Union Profit Team
2022
ខែមេសា
1 ខែមេសា
ការចាប់ផ្តើមនៃការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ International Antares Event
4 ខែមេសា
បើកដំណើរការប្រព័ន្ធអេកូ Antares Refund
5 ខែមេសា
បើកដំណើរការ Alpin Launchpad សម្រាប់ IDO និង IEO
6 ខែមេសា
បើកដំណើរការ Step Profit Team
18 ខែមេសា
បើកដំណើរការ Line Profit Team
2022
ខែឧសភា
2 ខែឧសភា
បើកដំណើរការ Robot Profit Team និងការផ្លាស់ប្តូរ Antares Exchange
16 ខែឧសភា
បើកដំណើរការ Token Profit Team
2022
ខែមិថុនា
1 ខែមិថុនា
International Antares Global Event ទីក្រុងឌូបៃរបស់អារ៉ាប់រួម
3 ខែមិថុនា
បើកដំណើរការ Antares Meta-Universe និងការប្រមូលថូខឹន NFT
5 ខែមិថុនា
ការឈប់បង្កកមូលនិធិវិនិយោគិននៅក្នុង Catalyst និង Nexus
10 ខែមិថុនា
Antares Global Event Indonesia
17 ខែមិថុនា
Antares Global Event India
24 ខែមិថុនា
Antares Global Event Malaysia
2022
ខែកក្កដា
1 ខែកក្កដា
Antares Global Event France
7 ខែកក្កដា
Antares Global Event Belgium
14 ខែកក្កដា
Antares Global Event Madagascar
21 ខែកក្កដា
Antares Global Event Reunion
28 ខែកក្កដា
Antares Global Event Côte d'Ivoire
2022
ខែសីហា
5 ខែសីហា
Antares Global Event Mexico
12 ខែសីហា
Antares Global Event Canada
19 ខែសីហា
Antares Global Event Brazil
26 ខែសីហា
Antares Global Event Vietnam
2022
ខែកញ្ញា
5 ខែកញ្ញា
បើកដំណើរការ Discount Profit Team
20 ខែកញ្ញា
បើកដំណើរការប្រព័ន្ធទូទាត់ Antares Pay
2022
ខែតុលា
3 ខែតុលា
បើកដំណើរការ Coin Profit Team
10 ខែតុលា
បើកដំណើរការ Antares P2P
2022
ខែវិច្ឆិកា
7 ខែវិច្ឆិកា
បើកដំណើរការ Smart Profit Team
2022
ខែធ្នូ
5 ខែធ្នូ
បើកដំណើរការ Matrix Profit Team