ឧបករណ៍រកប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ល្អជាងគេនៃពេលវេលាថ្មីនៅកន្លែងមួយ

Antares គឺជាវេទីកាដែលផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុនវិនិយោគនិងបណ្តាញ ផលិតផលឌីជីថលនិងក្រុមហ៊ុនករកើតថ្មីនៅលើទីផ្សារដោយប្រើគំរូប្រព័ន្ធបញ្ជូន។

កម្មវិធីវិនិយោគ

វេទិកាអន្តរជាតិ Antares មានឧបករណ៍ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ផ្សេងៗគ្នា ជាមួយនឹងកម្រិតទីផ្សារ ហានិភ័យ និងប្រាក់ចំណូលខុសៗគ្នា។ ដោយប្រើពួកវា អ្នកម្នាក់ៗអាចបង្កើនដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានច្រើនដងដោយមិនគិតពីទីតាំងរបស់អ្នក។
កម្មវិធីវិនិយោគ
Binar Profit Team
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 100 ដល់ 100 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ទីផ្សាររួមបញ្ចូលគ្នាដែលបឹងផ្អែកលើផែនការគោលពីរនឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 40%
ការទូទាត់
ទិន្នផលនៅលើកញ្ចប់វិនិយោគគឺរហូតដល់ 2% ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេល 200-400 ថ្ងៃ
កម្មវិធីវិនិយោគ
Union Profit Team
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 50 ដល់ 50 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ទីផ្សាររួមបញ្ចូលគ្នាដោយផ្អែកលើផែនការជំហានជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់រហូតដល់ 30%
ការទូទាត់
ទិន្នផលប្រចាំខែពី 22 ទៅ 57% រយៈពេល 1-6 ខែ
កម្មវិធីវិនិយោគ
Step Profit Team
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 50 ដល់ 20 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ម៉ាឃិធីងរួមបញ្ចូលគ្នាដែលពឹងផ្អែកលើផែនការជំហាននឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 30%
ការទូទាត់
ទិន្នផលនៅលើកញ្ចប់វិនិយោគគឺរហូតដល់ 1,5% សម្រាប់រយៈពេល 400 ថ្ងៃ
កម្មវិធីវិនិយោគ
Line Profit Team
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 50 ដល់ 50 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ម៉ាឃិធីងរួមបញ្ចូលគ្នាដែលពឹងផ្អែកលើផែនការទីផ្សារលីនេអ៊ែរនឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 30%
ការទូទាត់
ទិន្នផលនៅលើកញ្ចប់វិនិយោគគឺរហូតដល់ 1,8% សម្រាប់រយៈពេល 282-300 ថ្ងៃ
កម្មវិធីវិនិយោគ
Robot Profit Team
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 20 ដល់ 5 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ម៉ាឃិធីងរួមបញ្ចូលគ្នាដែលពឹងផ្អែកលើផែនការលីនេអ៊ែរនឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 8 បន្ទាត់
ការទូទាត់
ប្រាក់ចំណូលនៅលើអាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្រ្តៃយ៍គឺរហូតដល់ 40% ក្នុងមួយខែ
កម្មវិធីវិនិយោគ
Token Profit Team
បរិមាណអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីទិញ ATT
ពី 50 ដល់ 10 000 AND
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ម៉ាឃិធីងរួមបញ្ចូលគ្នាដែលពឹងផ្អែកលើផែនការលីនេអ៊ែរនឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 7 បន្ទាត់ជ្រៅ
ការទូទាត់
អត្រាកំណើនប្រចាំថ្ងៃរបស់ ATT គឺរហូតដល់ 4% សម្រាប់រយៈពេល 574 ថ្ងៃ
កម្មវិធីវិនិយោគកំពុងដំណើរការ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ៖ 5 ខែកញ្ញា 2022
កម្មវិធីវិនិយោគកំពុងដំណើរការ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ៖ 3 ខែតុលា 2022
កម្មវិធីវិនិយោគកំពុងដំណើរការ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ៖ 7 ខែវិច្ឆិកា 2022
កម្មវិធីវិនិយោគកំពុងដំណើរការ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ៖ 5 ខែធ្នូ 2022

ផែនទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ
រហូតទៅដល់ឆ្នាំ 2023

យើងមានផែនការប្រកបដោយមហិច្ឆិតាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ និងផលិតផលជាច្រើន ក៏ដូចជាសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល ការណែនាំ និងការប្រៀនប្រដៅជាច្រើនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។
2022
ខែមីនា
4 ខែមីនា
បើកដំណើរកានៃ Antares 2.0
4 ខែមីនា
បើកដំណើរកានៃកម្មវិធី Binar Profit Team
9 ខែមីនា
បើកកម្មវិធីនៃការគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍ និងការបើកការិយាល័យ
14-16 ខែមីនា
ការប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយ Alex Richter ជាភាសាអេស្ប៉ាញ អង់គ្លេស និងបារាំង
21 ខែមីនា
បើកដំណើរការ Union Profit Team
2022
ខែមេសា
1 ខែមេសា
ការចាប់ផ្តើមនៃការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ International Antares Event
4 ខែមេសា
បើកដំណើរការប្រព័ន្ធអេកូ Antares Refund
5 ខែមេសា
បើកដំណើរការ Alpin Launchpad សម្រាប់ IDO និង IEO
6 ខែមេសា
បើកដំណើរការ Step Profit Team
18 ខែមេសា
បើកដំណើរការ Line Profit Team
2022
ខែឧសភា
2 ខែឧសភា
បើកដំណើរការ Robot Profit Team និងការផ្លាស់ប្តូរ Antares Exchange
16 ខែឧសភា
បើកដំណើរការ Token Profit Team
2022
ខែមិថុនា
6 ខែមិថុនា
ការឈប់បង្កកមូលនិធិវិនិយោគិននៅក្នុង Catalyst និង Nexus
2022
ខែកក្កដា
15 ខែកក្កដា
International Antares Global Event ទីក្រុងឌូបៃរបស់អារ៉ាប់រួម
20 ខែកក្កដា
បើកដំណើរការ Antares Meta-Universe និងការប្រមូលថូខឹន NFT
23 ខែកក្កដា
Antares Global Event France
29 ខែកក្កដា
Antares Global Event Belgium
2022
ខែសីហា
5 ខែសីហា
Antares Global Event Madagascar
12 ខែសីហា
Antares Global Event Reunion
16 ខែសីហា
Antares Global Event Indonesia
19 ខែសីហា
Antares Global Event Côte d'Ivoire
24 ខែសីហា
Antares Global Event India
27 ខែសីហា
Antares Global Event Mexico
31 ខែសីហា
Antares Global Event Malaysia
2022
ខែកញ្ញា
3 ខែកញ្ញា
Antares Global Event Canada
10 ខែកញ្ញា
Antares Global Event Brazil
17 ខែកញ្ញា
Antares Global Event Vietnam
20 ខែកញ្ញា
បើកដំណើរការប្រព័ន្ធទូទាត់ Antares Pay
26 ខែកញ្ញា
បើកដំណើរការ Discount Profit Team
2022
ខែតុលា
3 ខែតុលា
បើកដំណើរការ Coin Profit Team
10 ខែតុលា
បើកដំណើរការ Antares P2P
2022
ខែវិច្ឆិកា
7 ខែវិច្ឆិកា
បើកដំណើរការ Smart Profit Team
2022
ខែធ្នូ
5 ខែធ្នូ
បើកដំណើរការ Matrix Profit Team